องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 3

รายการดาวน์โหลด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแวง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพตำบลหนองแวง
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
ตรวจสอบภายใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บันทึกการประชุมสภา อบต.หนองแวง
ประมวลจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามแผนการอัตรากำลัง
รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
รายงานงบทดลอง
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบบ้านบริการประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี