องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายกรมิษฐ์ ไชยขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0895696438


นายพรชัย สืบเหล่างิ้ว
นายช่างโยธา อาวุโส
เบอร์โทร : 0973069429


นายวิเชียร ทุมมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0895691665


นายพินิตย์ วงศ์เทเวศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
เบอร์โทร : 0804606795


นายศราวุธ ประสาร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0986122184


-ตำแหน่งว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0800755632


นางวนิดา ทองสุขพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0933841306


นายสมยศ ต้นสกุลรัตน์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0892730099


นายวลายู แสนเมือง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0620265209