องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


นายเข็มชาติ ลาโนนงิ้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 061-1079785


นายบุญจันทร์ พันศิลา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 081-3521447


นายทรัพย์อนันต์ รัตนลัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วตำบล
เบอร์โทร : 060-0012232


นายประสิทธิ์ หลักแวงมล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 083-1500152


นางอรทัย แน่นอุดร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 095-1902984


นางสาวบัวผัน ปัจจุโส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 098-1282045


นางวันเพ็ญ รักษาชนม์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 085-7716244


นายสำรวย จันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 081-8140187


นายอาภิชาติ เสาสมภพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 089-7148396


นายสมาน ปราบภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 088-5138635


นางจีรพรรณ อุตรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 081-0546368


นางสาวอรวรรณ ประกอบทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 082-0607612


นายวีระเดช จินดามล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 081-9749746


นายอุไร มะยุระรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
เบอร์โทร : 095-4587576


นายสมชัย ภูกิ่งผา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
เบอร์โทร : 083-1479943


นายดำรงค์ วงษ์จันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
เบอร์โทร : 089-5218631