องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2567


ออนไลน์ : 8

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ O1 โครงสร้าง
- แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายราชการ 

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนด 

ข้อ O4 ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อ 

การประชาสัมพันธ์
ข้อ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ข่าวรับสมัคร-สรรหา 
- ข่าวเกี่ยวกับสภาฯ 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ O6 Q&A ช่องทางการสอบถาม
- กระดานถามตอบ / กระดานสนทนา
- Messenger Live Chat

ข้อ O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนยุธศาสตร์การพัฒนา
- แผนพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- แผนการดำเนินงาน

ข้อ O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
ข้อ O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
- คู่มือประชาชน

ข้อ O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 

ข้อ O13 E–Service
- E-Service คำร้องออนไลน์
- แบบฟอร์มออนไลน์ 
- คู่มือการใช้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข้อ O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง e-GP
- ประกาศราคากลาง 

ข้อ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 

ข้อ O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
- การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ข้อ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ข้อ O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ข้อ O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
- รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
View : 314