องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566   10 ก.พ. 2566 18
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566   7 ก.พ. 2566 10
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566   23 ม.ค. 2566 277
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   11 ก.ค. 2565 124
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   27 พ.ค. 2565 73
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565   27 พ.ค. 2565 69
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   29 พ.ย. 2564 222
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3   25 พ.ค. 2564 231
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2   27 พ.ค. 2563 244
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   27 ธ.ค. 2562 316
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   24 ก.พ. 2562 467