องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


นายสมบัติ แสงงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089-8632949


นายวัน ปัญญัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 094-9713289


นางสดสวย จันทร์ประทักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 099-0092184


นางสาวจันทร์จิรา สาริยา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 094-9944666