องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางสาวสังวาลย์ ศรีราตรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 0847957486


นางวิลัยรักษ์ วันนิจ
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านฝาง
เบอร์โทร : 0987259449


นางพัชรี นวลรักษา
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านดู่
เบอร์โทร : 0657506384


นางสาวดาวรุ่ง อ่อนสาคร
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านฝาง
เบอร์โทร : 0839954958


นางทองบ่วย นาจอมทอง
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านแวง
เบอร์โทร : 0817763885


-ตำแหน่งว่าง-
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านแวง
เบอร์โทร : -


นางวรพนิต ศรแผลง
ครู ศพด.บ้านฝาง
เบอร์โทร : 0628321599


นางสาวอมรา จันทะมงคล
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านดู่
เบอร์โทร : 0885139712


นายบุญสุข งามผิวเหลือง
ครูผู้ช่วย ศพด.บ้านแวง
เบอร์โทร : 0957634743


นางสาวอฐิติยา รัตนลัย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านฝาง
เบอร์โทร : 0942610983


นางสาวรจนา มะยุโรวาส
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดู่
เบอร์โทร : 0875894315


นางนิตยา จันทระประทักษ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านฝาง
เบอร์โทร : 0851301832


นางสาวสุนิษา ประสาร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านฝาง
เบอร์โทร : 0654625529


นางสาวจุฑามาส ภาษีภักดี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านฝาง
เบอร์โทร : 0947502982


- ตำแหน่งว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
เบอร์โทร : -