องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

1)  ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ  10  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
          ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
          ทิศใต้               ติดต่อกับ         ตำบลดงลาน และตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
2)  เนื้อที่
ตำบลหนองแวงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๖.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒๒,๘๑๒.๕  ไร่
3) ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลหนองแวง ส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่ มีความลาดชันไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกของตำบลเป็นที่ราบเรียบ ทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง ลักษณะพื้นที่ที่เป็นป่ามีจำนวนน้อยมีในบริเวณข้าวไร่ปลายนาและที่สาธารณะ การใช้ประโยชน์ที่ดินของตำบลหนองแวงกว่าร้อยละ 88.57 เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา มีการปลูกพืชอื่น ๆ บ้างเล็กน้อย เช่นยาสูบ และพืชผัก ปลูกกระจายทั่วไปในพื้นที่ของตำบล นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ สามารถนำไปใช้ทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้ เช่น หนองแวง หนองปู่ตา หนองเรือ หนองหิน หนองดู่ หนองผือ  นอกจากนี้ยังมีลำห้วย  1 แห่ง คือ ลำห้วยดอนบาก ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร

4) แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลหนองแวง     
5) สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ
ฤดูฝน     จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
ฤดูร้อน    จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน
6) ประชากร
จำนวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร์)ทั้งสิ้น  8,112 คน แยกเป็น ชาย 4,008 คน หญิง 4,104  คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มี 15  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนราษฎร (คน)

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บ้านแวง
บ้านบัว
บ้านโนนแท่น
บ้านเกล็ดลิ่น
บ้านดู่
บ้านหนองเทิง
บ้านหนองยูง
บ้านจอมศรี
บ้านขี้เหล็ก
บ้านเขวา
บ้านหนองหิน
บ้านฝาง
บ้านแวง
บ้านโคกสาย
บ้านพลาญชัย

นายกลม  จันทรประทักษ์
นายทองสม  จิตเพียร
นางทองใส  แสงทอง
นายอำนาจ  รักความซื่อ
นายเรวัติ ประทุมจิตร
นายชัยยันต์  เสาสมภาพ
นายไชยนาจ  สมศรี
นางทองมา  โสชัยยันต์
นายพรชัย  คำหาญพล
นางสาวพรนิภา ทุมมา
นายคำตัน  จินดามล
นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ (กำนัน)
นายคำอินทร์  อรรคดี
นางบุญมี  ไชยสัตย์
นายสุวัฒน์  แย้มโกสุมภ์

289
360
199
175
281
467
326
119
398
260
228
279
252
161
255

255
421
209
167
285
489
336
106
393
287
246
286
259
163
266

544
781
408
342
566
956
662
223
791
547
474
565
511
324
521

รวม

2,229

4,049

4,168

8,217

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ณ เดือน มิถุนายน 2566

-   ประชากรทั้งหมด    จำนวน   8,217     คน
ชาย          จำนวน     4,049    คน     คิดเป็นร้อยละ 49.27  ของประชากรทั้งหมด
หญิง         จำนวน    4,168    คน     คิดเป็นร้อยละ 50.73  ของประชากรทั้งหมด


หมู่ที่

บ้าน

จำนวนครัวเรือนทั้งหมดตามทะเบียนราษฎร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บ้านแวง
บ้านบัว
บ้านโนนแท่น
บ้านเกล็ดลิ่น
บ้านดู่
บ้านหนองเทิง
บ้านหนองยูง
บ้านจอมศรี
บ้านขี้เหล็ก
บ้านเขวา
บ้านหนองหิน
บ้านฝาง
บ้านแวง
บ้านโคกสาย
บ้านพลาญชัย

151
279
127
140
186
295
216
68
208
153
136
167
152
107
178

รวม

2,563

หมายเหตุ  ที่มา : ทะเบียนราษฎร์  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ณ เดือนมกราคม 2566

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 5976