องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


จ่าเอกวิจิตร ส่อยสีแสง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0821646809


นางสาวรัศมี รักพุทธะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0896392488


นางสาวอารยา เถาวัลดี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0893919565


นายสุรศักดิ์ แพงไธสง
นิติกร ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0834137262


จ่าสิบเอกนพดล ปรั้นเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0914617319


นายชัยวัฒน์ ศรีบุญมา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0949741929


นางชริยาภร เผ่าศิริ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0897145864


นายวิรัตน์ พรหมมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0895691663


นายสุทิน สาระวาท
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0925129307


นายประจักร์ วงษ์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0611530067


นายวงศกร ประสาร
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 0874348508


นางสาวภิรมยา แป้นสุขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0862574256


นางสาวนฤมล สิลาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 0876390351


- ตำแหน่งว่าง -
คนสวน
เบอร์โทร : -


นายประกาศิต ศรีราช
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0820022024


นายอภิสิทธิ์ นิจการ
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0935598285


- ตำแหน่งว่าง -
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : -


นายคำพันธ์ พลปฐม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0960408545


นายบุญทัน อินธิสอน
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0917531039