องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตการเกษตร
พร้อมเข้าเขตประชาคมอาเซียน แบบเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงหลักธรรมาภิบาล”


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำการเกษตร  
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่
3. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
4. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพื่อการผลิตด้านการเกษตร 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อการเกษตร
7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
8. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน มีอาหารปลอดภัย
10. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
11. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
12. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
14. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
15. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
17. ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
18. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน
19. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร
20. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น
 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1286