องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 2

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2566)   23 เม.ย. 2567 21
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   23 เม.ย. 2567 25
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565   28 เม.ย. 2566 71
รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trnsparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   26 เม.ย. 2566 118
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565   27 เม.ย. 2565 146
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   26 เม.ย. 2565 52