องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
                 ตำบลหนองแวงเดิมมีหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน ขึ้นกับตำบลจังหาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  (ปัจจุบันตำบลจังหาร ขึ้นกับอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อมาได้ทำการแยกตำบลใหม่ในปี พ.ศ. 2513 เป็นตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนายหนู  แย้มโกสุมภ์  เป็นกำนันตำบลหนองแวงคนแรก ตั้งแต่ปี 2513 – 2531 ปัจจุบันมีนายศราวุธ  จันทร์วิเศษ เป็นกำนันคนปัจจุบัน
 

ตราสัญลักษณ์

 

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563   View : 1608