องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายทรัพย์อนันต์ รัตนลัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0600012232


นางภัทรานิษฐ์ อารีกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0833548328


จ่าเอกวิจิตร ส่อยสีแสง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 082-1646809


นางบุญยัง จันทะมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 085-0116264


นายกรมิษฐ์ ไชยขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 089-5696438


นางสาวสังวาลย์ ศรีราตรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 084-7657486


นางวัชรินทร์ ไชยฮะนิจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 091-8612722


นายสหภาพ ไตรยวงค์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร : 064-0023683