อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแวง ประจำปี 2565

29 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนิน โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแวง ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.หนองแวง ในการนี้นายสมบัติ  แสงงาม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธ..... วันที่ 29 ก.ย. 2565 (ดูู 33)

โครงการงานประเพณีทอดข้าวสาร

25 กันยายน 2565 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินโครงการงานประเพณีทอดข้าวสาร จัดกิจกรรมประกวดการขับร้องทำนองสรภัญญะ ณ วัดบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง... วันที่ 25 ก.ย. 2565 (ดูู 26)

โครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่

9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อค ในการนี้ นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแวง... วันที่ 9 ก.ย. 2565 (ดูู 30)

โครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาง

8 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อค ในการนี้ นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแวง... วันที่ 8 ก.ย. 2565 (ดูู 34)

โครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง

7 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการรณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อค ในการนี้ นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแวง... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 35)

โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มรังไหมแปลงใหญ่ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 31 ส.ค. 2565 (ดูู 63)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล พื้นที่ตำบลหนองแวง

เมื่อวันที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล พื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับอง..... วันที่ 29 ส.ค. 2565 (ดูู 89)

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565  นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นางดนิตา  สมจิตต์  นายก เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผ..... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 25)

โครงการธรรมจาริกสัญจร

26 สิงหาคม 2565 นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมจาริกสัญจร ณ วัดศรีสุพรรณกัลยาอ่างทอง บ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 68)

โครงการ"รักษ์ทาง - รักษ์ถิ่น" ถนนสวยงามและถนนไร้หลุมบ่อ

26 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม โครงการ"รักษ์ทาง - รักษ์ถิ่น" ถนนสวยงามและถนนไร้หลุมบ่อ บริเวณ ถนนสาย รอ.2072 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 29)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

24 สิงหาคม 2565 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน..... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 21)

การประชุมเตรียมความพร้อมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565

22 สิงหาคม 2565 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยนายวัน ปัญญัง รองนายก อบต.หนองแวง,นายกรมิษฐ์ ไชยขันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง,นางวัชรินทร์ ไชยฮะนิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม,ผู้นำชุมชนบ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 และคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิ..... วันที่ 22 ส.ค. 2565 (ดูู 21)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม... วันที่ 19 ส.ค. 2565 (ดูู 49)

การประชุมซักซ้อมการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

18 สิงหาคม 2565 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดประชุมผู้นำชุมชน เพื่อซักซ้อมการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท โดยมีนายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานเปิดการประชุม... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 18)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ... วันที่ 9 ส.ค. 2565 (ดูู 47)

เวทีประชาคม เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนดงมะค่าฯ

8 สิงหาคม 2565 นายวัน  ปัญญัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วย นายสหภาพ ไตรยวงค์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมประชุมประชาคม เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนดงมะค่า เพื่อดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ..... วันที่ 8 ส.ค. 2565 (ดูู 35)

กิจกรรมร่วมใจพัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนนด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดยนายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมร่วมใจพัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนนด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง... วันที่ 3 ส.ค. 2565 (ดูู 85)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น... วันที่ 27 ก.ค. 2565 (ดูู 33)

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานในพิธี... วันที่ 27 ก.ค. 2565 (ดูู 34)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพประชาชนตำบลหนองแวง หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า

26 กรกฎาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพประชาชนตำบลหนองแวง หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้าโดยมีนายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานเปิดโครงการ ในการนี้ นายณัฏฐ์วัฒน์ จีนภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่..... วันที่ 26 ก.ค. 2565 (ดูู 115)