องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายวัน ปัญญัง รองนายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยนางสดสวย จันทรประทักษ์ รองนายก อบต.หนองแวง และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต..... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 115)

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ยุ้งฉางข้าว

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยสิบเอกสุริยา ทังนะที เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมชาย แสงมล บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง ประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ยุ้งฉางข้าว โดยองค์การ..... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 61)

มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายวัน ปัญญัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออก ให้แก่ อสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวง จำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป ... วันที่ 29 ส.ค. 2566 (ดูู 23)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วย นางสดสวย จันทรประทักษ์ รองนายก อบต.หนองแวง,เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวงและกลุ่ม สตรีตำบลหนองแวง เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะให้กับกลุ่มสตรี ในตำบลหนองแวง..... วันที่ 29 ส.ค. 2566 (ดูู 21)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับประชาชน (หลักสูตรพวงกุญแจผ้าและเข็มกลัดผ้า) ประจำปี 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับประชาชน (หลักสูตรพวงกุญแจผ้าและเข็มกลัดผ้า) ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองแวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ... วันที่ 25 ส.ค. 2566 (ดูู 29)

ประชุมการขอรับเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566

22 สิงหาคม 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมการขอรับเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566 ร่วมกับผู้นำชุมชนและประธาน อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ... วันที่ 22 ส.ค. 2566 (ดูู 41)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.หนองแวง ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแวง ... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 99)

มอบถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

17 สิงหาคม 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง มอบถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 ครัวเรือน ... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 22)

ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

17 สิงหาคม 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง ... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 26)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เพืิ่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 28)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาง

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.หนองแวง ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาง ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแวง... วันที่ 10 ส.ค. 2566 (ดูู 35)

พิธีมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแวง ประจำปี 2566

4 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแวง ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในการนี้ นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานในพิธี... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 18)

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี

27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดยนายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก,โรงเรียนบ้านโนนแท่น,โรงเรียนบ้านแวงวิทยา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแวง,และผู้นำชุมชนในเขตตำบลหนองแวงร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ บริเวณถนนสาย รอ. 2072 (ช่วงบ้านแวง - บ้านหนอง..... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 122)

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดยนายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก,โรงเรียนบ้านโนนแท่น,โรงเรียนบ้านแวงวิทยา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแวง,และผู้นำชุมชนในเขตตำบลหนองแวงร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ถนนดินสายบ้านแวง (เส้นปู่ขาว) ตามโครงการพัฒ..... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 116)

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแวง ประจำปี 2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และ นางสุดา แสงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัต..... วันที่ 21 ก.ค. 2566 (ดูู 72)

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับตำบล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ใน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับตำบล" ร่วมกับ “ภาคีความร่วมมือ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 146)

โครงการล้อมครอบครัวด้วยรั้วรัก ถักทอใจสายใยอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

29 มิถุนายน 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการล้อมครอบครัวด้วยรั้วรัก ถักทอใจสายใยอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับการสนับสนุนประมาณจากกรมกิจการสตรีและครอบครัว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบ..... วันที่ 29 มิ.ย. 2566 (ดูู 36)

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ณ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฏฐ์วัฒน์ จีนภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยค..... วันที่ 11 พ.ค. 2566 (ดูู 115)

เข้าระงับเหตุไฟลามทุ่งจากบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 และเพลิงไหม้กองฟาง ของบ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 4 บ้านเกล็ดลิ่น

 27 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เข้าระงับเหตุไฟลามทุ่งจากบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 และเพลิงไหม้กองฟาง ของบ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 4 บ้านเกล็ดลิ่น ตำบลหนองแวง พร้อมนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง... วันที่ 27 มี.ค. 2566 (ดูู 46)

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 24 มีนาคม 2566 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง ในการนี้ นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้..... วันที่ 24 มี.ค. 2566 (ดูู 35)