องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางบุญยัง จันทะมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0850116264


นางปาริฉัตร สืบเหล่างิ้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0956698519


-ตำแหน่งว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : -


นางสาวอริสรา ใจภักดิ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0986402125


นางสาวพัชรินทร ์สาระวาท
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0982359168


นางศิริวรรณ์ นามศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0873745812


นางสาวอัญธิกา นรชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0868518265


นางเอื้อมพร คิดกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0828675638


นายบุญเนตร ทิณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0846831052


นางสาวเจนจิรา อุ่นจังหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0823959329


นางสาวดารารัตน์ เครือแวงมล
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0878169043


นางสาวปานทอง แสนวัง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0834071501


นายพงษ์สิทธิ์ พรมนา
พนักงานจดมาตรน้ำ
เบอร์โทร : 0640074340


นางสาวอัจฉราภรณ์ รัตนลัย
พนักงานจดมาตรน้ำ
เบอร์โทร : 0825378155