องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 จากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 16 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ ๔ จากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๖ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ ๔ จากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๖ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนแท่น หมู่ที่ ๓ จากบ้านเลขที่ ๖๙ ถึงทางแยกไปบ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ ๔ จากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๖ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำท่าน้ำ พร้อมตกแต่งจัดสถานที่ สำหรับโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลหนองแวง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองยูง หมู่ที่ 7 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณหน้าบ้านแม่เสถียร เสนาสุข เลขที่ 121 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านฝาง หมู่ที่ 12 จากถนนคอนกรีตเดิมหน้าโรงสีชุมชนไปบ้านจ่าเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 - ห้วยดอนบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.เดิม สาย รอ.ถ.186-02 ช่วงระหว่างบ้านขี้เหล็ก-บ้านแวง โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคสล.เดิมที่ชำรุด บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างถนนคสล.เดิม ปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้านทับผิวจราจรคสล.เดิม บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านเลขที่ ๕๔ ถึงหน้าวัดโพธิ์เหนือศรีสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิมโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคสล.เดิม สาย รอ.ถ.186-02 (หน้า อบต.) บ้านแวง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิมโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคสล.เดิม บ้านแวง หมู่ที่ ๑ จากบ้านเลขที่ 58-บ้านเลขที่ 111 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.เดิม โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคสล.เดิม บ้านแวง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.เดิม โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคสล.เดิม บ้านหนองยูง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิม โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร คสล.เดิม บ้านโคกสาย หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างถนนคสล.เดิม ปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคสล.เดิม บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 15 จากบ้านเลขที่ 64 ถึงด้านหน้าโรงเรียนบ้านหนองยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ บร ๔๕๙๑ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (นายวุฒิชัย แสงทรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยด้านการเกษตร (นายสมหวัง คณาศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยด้านการเกษตร (นายวิชาญ ประเสริฐสุพรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2566
เช่าเช่าเต็นท์โดม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน และระบบไฟส่องสว่าง สำหรับโครงการมหกรรมประกวดควายไทย ประปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินคลุก เพื่อไว้ใช้ซ่อมแซมซ่อมบำรุงถนนลูกรังที่ชำรุดในช่วงก่อนและหลังฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ข้างทางหลวงท้องถิ่น ทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC น้ำ), คลอรีนชนิดเกล็ด ๗๐%, ทรายกรองคัดพิเศษ เบอร์ ๔ สำหรับงานกิจการประปาหนองกอกและหนองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ และตกแต่งสถานที่พร้อมรื้อถอน ตามโครงการตอบปัญหาธรรมะ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร ๔๕๙๑ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๙๓๙ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และค่าป้ายไวนิล โครงการงานประเพณีทอดข้าวสาร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง (นายประจบ ไชยประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง (นายอดิศักดิ์ มนตรีพิลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง (นายสมฤทธิ์ สิทธิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง (นายผมผาย ใจบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง (นายสมฤทธิ์ สิทธิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง (นายผมผาย ใจบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง (นายประจบ ไชยประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง (นายอดิศักดิ์ มนตรีพิลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง (นายสมฤทธิ์ สิทธิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง (นายผมผาย ใจบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง (นายประจบ ไชยประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2566