องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับอาคารสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2566
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการชาวหนองแวงลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย จากต้นทางตามหลัก ๓ RS (Reduce, Reuse, Recycle) 27 ก.พ. 2566
จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิงและเปลี่ยนชุดระบบเซฟตี้วาล์ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานเทคนิคต่างๆ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย (นายธีทัต ศิริยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล และค่าจัดเตรียมสนามแข่งกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ - ฝายน้ำล้นห้วยดอนบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปาหนองกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
จ้างโครงการต่อเติมโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2566
มิเตอร์น้ำทองเหลือง กองช่าง 6 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านฝาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดู่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านฝาง หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโนนแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 - บ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
ซื้อผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองดู่ บ้านดู่ หมู่ที่ 5 - บายพาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 - แปลงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 - แปลงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงานและตู้เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และค่าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและของรางวัลกิจกรรมเล่นเกมส์และนันทนาการ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักทางออกหนองสี่แจ บ้านฝาง จากบ้านเลขที่ 58 ถึงบริเวณที่นานางนิ่มนวล จันทร์วิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2565
จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวงหลังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2565
ซื้อต้นพันธุ์สมุนไพร, เมล็ดพันธุ์พืชผักสมุนไพรและกรรไกรตัดกิ่ง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็ก และป้ายติดต้นสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเตรียมแปลงปลูกพืช ซ่อมแซมปรับปรุงรั้ว และซ่อมแซมระบบการให้น้ำพืชผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2565