หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายทรัพย์อนันต์ รัตนลัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางภัทรานิษฐ์ อารีกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


จ่าเอกวิจิตร ส่อยสีแสง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางบุญยัง จันทะมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกรมิษฐ์ ไชยขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสังวาลย์ กาญจนหงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายอดุลย์ ไชยฮะนิจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายสหภาพ ไตรยวงค์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร