กองช่าง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายกรมิษฐ์ ไชยขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพรชัย สืบเหล่างิ้ว
นายช่างโยธา


นายวิเชียร ทุมมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายพินิตย์ วงศ์เทเวศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา


นายศราวุธ ประสาร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายนัฐพงษ์ ปราบมนตรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางวนิดา ทองสุขพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายศรชัย สาระวาท
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายสมยศ ต้นสกุลรัตน์
คนงานทั่วไป