กองคลัง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางบุญยัง จันทะมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอริสรา ใจภักดิ์
นักวิชาการพัสดุ


นางปาริฉัตร สืบเหล่างิ้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางเพ็ญศรี ชมภูวิเศษ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวพัชรินทร ์สาระวาท
นักวิชาการพัสดุ


นางศิริวรรณ์ นามศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอัญธิกา นรชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางเอื้อมพร คิดกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายบุญเนตร ทิณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเจนจิรา อุ่นจังหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวดารารัตน์ เครือแวงมล
คนงานทั่วไป


นางสาวปานทอง แสนวัง
คนงานทั่วไป


นายพงษ์สิทธิ์ พรมนา
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นางสาวอัจฉราภรณ์ รัตนลัย
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ