สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


จ่าเอกวิจิตร ส่อยสีแสง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพนากรณ์ ประทุมขันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวอารยา เถาวัลดี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นายศิวะ ภักดีแก้ว
นิติกร


สิบเอกสุริยา ทังนะที
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายชัยวัฒน์ ศรีบุญมา
นักทรัพยากรบุคคล


นายวิรัตน์ พรหมมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุทิน สาระวาท
นักการภารโรง


นายประจักร์ วงษ์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวงศกร ประสาร
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวภิรมยา แป้นสุขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนฤมล สิลาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายประวัติ ชิมชม
คนสวน


นายประกาศิต ศรีราช
พนักงานดับเพลิง


นายทิวา ประสาร
พนักงานดับเพลิง


นายอภิสิทธิ์ นิจการ
พนักงานดับเพลิง


นายบุญทัน อินธิสอน
พนักงานขับรถยนต์


นายคำพันธ์ พลปฐม
พนักงานขับรถยนต์