อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

พ่นหมอกควันควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงร่วมกับหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.1.2 ร้อยเอ็ด ดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563... วันที่ 26 มิ.ย. 63 (ดูู 0)

การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด  19 (COVID – 19)ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ... วันที่ 25 มิ.ย. 63 (ดูู 1)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2563... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 8)

มอบวัสดุให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน

วันที่ 25 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดย นายบุญมี นิจการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ได้มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 จำนวน 252 ครัวเรือน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63)... วันที่ 25 เม.ย. 63 (ดูู 40)

สำรวจความเสียหายจากหตุวาตภัยตำบลหนองแวง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ร่วมกับกองช่าง อบต.หนองแวง ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนในเขตตำบลหนองแวงที่ประสบเหตุจากพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563... วันที่ 23 เม.ย. 63 (ดูู 45)

ฝึกอบรมรู้เท่าทันอัคคีภัยและภัยพิบัติตำบลหนองแวง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจัดโครงการฝึกอบรมรู้เท่าทันอัคคีภัยและภัยพิบัติตำบลหนองแวง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุจากไฟไหม้ ให้กับนักเรียน และบุคลาก..... วันที่ 27 ก.พ. 63 (ดูู 35)

พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2562  การจัดถวายบังคมและวางพวงมาลา ในวัน พุธ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อาคารพลาญชัยฯ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด... วันที่ 23 ต.ค. 62 (ดูู 108)

กีฬาหนองแวงเกมส์ ปี 2562

กีฬาหนองแวงเกมส์ ปี 2562... วันที่ 24 ก.พ. 62 (ดูู 156)

พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช พ.ศ.2560

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 107 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 703)

โครงการแข่งขันทักษะเด็กก่อนวัยเรียน

โครงการแข่งขันทักษะเด็กก่อนวัยเรียน ... วันที่ 29 ก.ย. 59 (ดูู 667)

โครงการศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

โครงการศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ... วันที่ 29 ก.ย. 59 (ดูู 311)

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 58

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558... วันที่ 18 เม.ย. 59 (ดูู 764)

ปั่นเพื่อพ่อ อบต.หนองแวง

ปั่นเพื่อพ่อ อบต.หนองแวง... วันที่ 18 เม.ย. 59 (ดูู 651)

บุญคูณลาน 59

องค์การบริหารส่วนตำบลหนแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานบุญคูณลาน ในโครงการวิถีชาวนาไทยกับความไถนา ณ โรงเรียนฝึกสอนควาย คนไถนา บ้างหนองเทิง ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559... วันที่ 18 เม.ย. 59 (ดูู 314)