อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดย นายบุญมี นิจการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ณ บริเวณลานพระบรมรูป ..... วันที่ 23 ต.ค. 63 (ดูู 7)

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี โดยมีกิจกรรม ปลูกป่าแปลงสาธิตไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ณ บริเวณที่สาธารณะดงมะค่า บ้านจอมศรี ตำบลหนองแวง...... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 32)

โครงการฝึกอบรมผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลหนองแวง

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการฝึกอบรมผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลหนองแวง ระหว่างวันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง... วันที่ 13 ส.ค. 63 (ดูู 41)

ร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ... วันที่ 29 ก.ค. 63 (ดูู 14)

โครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตรสานตะกร้าจากพลาสติก

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตรสานตะกร้าจากพลาสติก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง... วันที่ 24 ก.ค. 63 (ดูู 14)

พ่นหมอกควันควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงร่วมกับหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.1.2 ร้อยเอ็ด ดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563... วันที่ 26 มิ.ย. 63 (ดูู 52)

การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด  19 (COVID – 19)ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ... วันที่ 25 มิ.ย. 63 (ดูู 44)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2563... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 33)

การคัดแยกขยะ ณ ตลาดประชารัฐบ้านแวง

การคัดแยกขยะ ณ ตลาดประชารัฐบ้านแวง... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 24)

มอบวัสดุให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน

วันที่ 25 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดย นายบุญมี นิจการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ได้มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 จำนวน 252 ครัวเรือน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63)... วันที่ 25 เม.ย. 63 (ดูู 88)

สำรวจความเสียหายจากหตุวาตภัยตำบลหนองแวง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ร่วมกับกองช่าง อบต.หนองแวง ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนในเขตตำบลหนองแวงที่ประสบเหตุจากพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563... วันที่ 23 เม.ย. 63 (ดูู 99)

ฝึกอบรมรู้เท่าทันอัคคีภัยและภัยพิบัติตำบลหนองแวง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจัดโครงการฝึกอบรมรู้เท่าทันอัคคีภัยและภัยพิบัติตำบลหนองแวง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุจากไฟไหม้ ให้กับนักเรียน และบุคลาก..... วันที่ 27 ก.พ. 63 (ดูู 76)

พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2562  การจัดถวายบังคมและวางพวงมาลา ในวัน พุธ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อาคารพลาญชัยฯ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด... วันที่ 23 ต.ค. 62 (ดูู 167)

กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี 2562

กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี 2562... วันที่ 30 ก.ย. 62 (ดูู 23)

โครงการค่ายพลังต้นกล้าอาสาทำดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2562

โครงการค่ายพลังต้นกล้าอาสาทำดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2562... วันที่ 30 ส.ค. 62 (ดูู 23)

โครงการวัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่ให้ท้อง ป้องกันท้องไม่พร้อม ประจำปี 2562

โครงการวัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่ให้ท้อง ป้องกันท้องไม่พร้อม ประจำปี 2562... วันที่ 29 ส.ค. 62 (ดูู 9)

โครงการชุมชนร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจรลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2562

โครงการชุมชนร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจรลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2562... วันที่ 17 ส.ค. 62 (ดูู 11)

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง อบต.หนองแวง

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง อบต.หนองแวง... วันที่ 18 พ.ค. 62 (ดูู 12)

รับการประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รับการประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562... วันที่ 2 พ.ค. 62 (ดูู 10)

กีฬาหนองแวงเกมส์ ปี 2562

กีฬาหนองแวงเกมส์ ปี 2562... วันที่ 24 ก.พ. 62 (ดูู 197)