คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


นายบุญมี นิจการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวัน ปัญญัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมบัติ แสงงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวจุฬารัตน์ สว่างมนต์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล