คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


นายบุญมี นิจการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0898407847


นายวัน ปัญญัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0949713289


นายสมบัติ แสงงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0899632949


นางสาวจุฬารัตน์ สว่างมนต์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0933640293