สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


นายเข็มชาติ ลาโนนงิ้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบุญจันทร์ พันศิลา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทรัพย์อนันต์ รัตนลัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วตำบล


นายประสิทธิ์ หลักแวงมล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางอรทัย แน่นอุดร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางสาวบัวผัน ปัจจุโส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางวันเพ็ญ รักษษชนม์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสำรวย จันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายอาภิชาติ เสาสมภพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายสมาน ปราบภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นางจีรพรรณ อุตรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นางสาวอรวรรณ ประกอบทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายวีระเดช จินดามล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายอุไร มะยุระรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นายสมชัย ภูกิ่งผา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14


นายดำรงค์ วงษ์จันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15