สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


นายบุญจันทร์ พันศิลา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0803328201


นายสุดเสริม สระกาศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0849565611


นายทรัพย์อนันต์ รัตนลัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0817172232


นายบุญทัน มะยุระรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 0804088957


นางอรทัย แน่นอุดร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 0899402070


นายเสงี่ยม กิจชำนาญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 0961702479


นายบุญสิน จันทะดวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 0816398729


นายใบ แฝงโพนทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 0823458969


นายนิรุชย์ จันโท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 0876388122


นางสาวจรัญญา นามวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 0845181435


นายคำ ไกรสุธา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 0873739153


นายไพบุลย์ ศุภฤกษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 0851277382


นายไสว จันทร์กอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 0807627719


นายประเสริฐ รักษาภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 0892739946


นายประถม นันทะภู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 0857511720


นายแสวง สังฆะมณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 0908382018


นายสมร ภานุสอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 0836764104


นายอำนาจ สุภสร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 0846840266


นายเล็ก สารวาท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 0872278690


- ตำแหน่งว่าง -
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายวีระเดช จินดามล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 0819749746


นายกี นาคะเฆม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 0831513409


นายคำพอง มาตายะศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 0890144623


นายเข็มชาติ ลาโนนงิ้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 0807425278


นายลำดวน แสนวัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
เบอร์โทร : 0813521256


นายอุไร มะยุระรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
เบอร์โทร : 0814846235


นายมานิต วุฒิกานนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
เบอร์โทร : 0831457658


นายหวัน เฉียดหนองยูง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
เบอร์โทร : 0856096898


นางวรรณีย์ ศิริแสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
เบอร์โทร : 0833376258


นางสำอางค์ เย็นเกษม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
เบอร์โทร : 0874348422


- ตำแหน่งว่าง -
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15