สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


นายบุญจันทร์ พันศิลา
ประธานสภา อบต.


นายสุดเสริม สระกาศ
รองประธานสภา อบต.


นายทรัพย์อนันต์ รัตนลัย
เลขานุการสภา อบต.


นายบุญทัน มะยุระรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางอรทัย แน่นอุดร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายเสงี่ยม กิจชำนาญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายบุญสิน จันทะดวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายใบ แฝงโพนทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายนิรุชย์ จันโท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางสาวจรัญญา นามวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายคำ ไกรสุธา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายไพบุลย์ ศุภฤกษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายไสว จันทร์กอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายประเสริฐ รักษาภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายประถม นันทะภู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายแสวง สังฆะมณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายสมร ภานุสอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายอำนาจ สุภสร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายเล็ก สารวาท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


- ตำแหน่งว่าง -
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายวีระเดช จินดามล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายกี นาคะเฆม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายคำพอง มาตายะศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายเข็มชาติ ลาโนนงิ้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายลำดวน แสนวัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นายอุไร มะยุระรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นายมานิต วุฒิกานนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นายหวัน เฉียดหนองยูง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14


นางวรรณีย์ ศิริแสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14


นางสำอางค์ เย็นเกษม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15


- ตำแหน่งว่าง -
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15