ข่าวประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ต.ค. 63 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 20 ต.ค. 63 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 25 ก.ย. 63 8
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 31 ส.ค. 63 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.18601 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านเขวา 3 มี.ค. 63 95
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 29 ต.ค. 62 64
ประกาศ เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2562 20 มิ.ย. 62 103
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 4 มี.ค. 62 105
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26 ก.ย. 59 193
เปิดใหม่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 18 เม.ย. 59 169
เปิดใหม่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 13 เม.ย. 59 145
เปิดใหม่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 13 เม.ย. 59 145