ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ก.ย. 64 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 25 พ.ค. 64 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2564 12 เม.ย. 64 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 186-08 สายบ้านหนองยูง หมู่ที่ 7 - บ้านแวง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 64 101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 186-02 สายบ้านดู่ หมู่ที่ 5 - บ้านแวง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 64 100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ม.ค. 64 109
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 ม.ค. 64 96
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 12 พ.ย. 63 109
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 12 พ.ย. 63 108
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ย. 63 113
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ต.ค. 63 97
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 20 ต.ค. 63 103
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 25 ก.ย. 63 109
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 31 ส.ค. 63 104
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ฉบับที่ 1 1 ก.ค. 63 131
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ฉบับที่ 2 1 ก.ค. 63 151
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 16 มิ.ย. 63 148
การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4 มิ.ย. 63 143
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ฉบับที่ 1 1 มิ.ย. 63 129
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ฉบับที่ 2 1 มิ.ย. 63 113
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 26 พ.ค. 63 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) 26 พ.ค. 63 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ฉบับที่ 1 1 พ.ค. 63 129
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ฉบับที่ 2 1 พ.ค. 63 83
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ฉบับที่ 3 1 พ.ค. 63 116
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 1 เม.ย. 63 138
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.18601 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านเขวา 3 มี.ค. 63 213
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 1 มี.ค. 63 104
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 1 ก.พ. 63 93
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 27 ธ.ค. 62 21