กองการศึกษา


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางสังวาลย์ กาญจนหงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางวิลัยลักษณ์ วันนิจ
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านฝาง


นางพัชรี นวลรักษา
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านดู่


นางอสมญา ชิมชม
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านแวง


นางสาวดาวรุ่ง อ่อนสาคร
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านฝาง


นางทองบ่วย นาจอมทอง
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านดู่


นางตา ทูลธรรม
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านแวง


นางวรพนิต ศรแผลง
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านฝาง


นางสาวอมรา จันทะมงคล
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านดู่


นายบุญสุข งามผิวเหลือง
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย ศพด.บ้านแวง


นางวิภาวี จันทะดวง
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศพด.บ้านฝาง


นางสาวอฐิติยา รัตนลัย
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศพด.บ้านฝาง


นางสาวรจนา มะยุโรวาท
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศพด.บ้านดู่


นางนิตยา จันทระประทักษ์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศพด.บ้านฝาง


นางสาวสุนิษา ประสาร
ผู้ดูแลเด็ก


นายกนกพล พลศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน