องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th
หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

“มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตการเกษตร
พร้อมเข้าเขตประชาคมอาเซียน แบบเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงหลักธรรมาภิบาล”
วันที่ : 19 เมษายน 59   View : 363