องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th
หัวข้อ :: สภาพทางเศรษฐกิจ

1)  การประกอบอาชีพ
สภาพทางเศรษฐกิจภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ส่วนใหญ่แล้วราษฎรจะประกอบอาชีพ  เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  เช่น   ทำนา   เลี้ยงสัตว์   ทำไร่    ทำสวน   เป็นต้น  นอกจากนั้นแล้วจะประกอบอาชีพรับจ้าง     รับราชการ  ธุรกิจ    ร้านค้าขนาดเล็ก   โดยรวมแล้วราษฎรจะประกอบอาชีพหลายอย่างควบคู่กันไป
2) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
·  ร้านวัสดุก่อสร้าง                จำนวน            ๑       แห่ง
·  โรงแรม                          จำนวน           ๒       แห่ง
·  ปั้มน้ำมัน(หัวจ่าย)               จำนวน           ๒        แห่ง
·  ปั้มน้ำมัน(ปั๊มหลอด)            จำนวน           ๒        แห่ง
·  โรงงาน                          จำนวน           ๑        แห่ง
·  โรงสี                                       จำนวน           ๑๒      แห่ง
·   โรงฆ่าสัตว์เอกชน(สุกร-โค)    จำนวน           ๑        แห่ง
·   โรงเชือดไก่เอกชน              จำนวน           ๑        แห่ง

 

วันที่ : 18 เมษายน 59   View : 339