องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th
หัวข้อ :: สำนักงานปลัด


 

นายทรัพย์อนันต์ รัตนลัย
นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)

   

 

นางภัทรานิษฐ์ อารีกูล
นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด อบต.)

   

 

จ่าเอกวิจิตร ส่อยสีแสง
หัวหน้าสำนักปลัด

   

 

นายศิวะ  ภักดีแก้ว
นิติกร 

 
 

นายพนากรณ์  ประทุมขันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

     

 

นางสาวอารยา  เถาวัลดี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 
 

สิบเอกสุริยา  ทังนะที
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     

 

นายชัยวัฒน์ ศรีบุญมา
นักทรัพยากรบุคคล

 
 

นายวิรัตน์  พรหมมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     

 

นายสุทิน  สาระวาท
นักการภารโรง

 
 

นายประจักร์ วงษ์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

 

นายประวัติ ชิมชม
คนสวน

 
 

นางสาวภิรมยา แป้นสุขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

 

นางสาวนฤมล สิลาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 
 

นายวงศกร  ประสาร
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     

 

นายประกาศิต ศรีราช
พนักงานดับเพลิง

 
 

นายทิวา ประสาร
พนักงานดับเพลิง

     

 

นายคำพันธ์ พลปฐม
พนักงานขับรถยนต์

  
     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 1040