องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th

ชื่อ : นายบุญมี นิจการ
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 

ชื่อ : นายวัน ปัญญัง
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 

ชื่อ : นายสมบัติ แสงงาม 
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 

ชื่อ : นางสาวจุฬารัตน์  สว่างมนต์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

View : 1225