องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th
หัวข้อ :: กองการศึกษา


 

นางสังวาลย์ กาญจนหงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   

 

นางอสมญา  ชิมชม
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านแวง

 
 

นางตา  ทูลธรรม
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านแวง

     

 

นางวิลัยลักษณ์ วันนิจ
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านฝาง

 
 

นางสาวดาวรุ่ง อ่อนสาคร
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านฝาง

     

 

นางวรพนิต  ศรแผลง
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านฝาง

 
 

นางทองบ่วย  นาจอมทอง
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านดู่

     

 

นางพัชรี  นวลรักษา
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านดู่

 
 

นางสาวอมรา  จันทะมงคล
ครู ค.ศ.1 ศพด.บ้านดู่

     

 

นายบุญสุข  งามผิวเหลือง
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย ศพด.บ้านแวง

 
 

นายกนกพล  พลศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

     

 

นางวิภาวี  จันทะดวง
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศพด.บ้านฝาง

 
 

นางสาวอฐิติยา รัตนลัย
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศพด.บ้านฝาง

     

 

นางสาวรจนา  มะยุโรวาท
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศพด.บ้านดู่

 
 

นางนิตยา  จันทร์ประทักษ์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศพด.บ้านฝาง

     

 

นางสาวสุนิษา ประสาร
ผู้ดูแลเด็ก

   
     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 678