องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th
หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม


 

นายอดุลย์ ไชยฮะนิจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

   
 
   

 

นายอภิชัย  มะยุระรักษ์
นักพัฒนาชุมชน

 
 

นางปาณิสรา สุขมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 596