องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th
หัวข้อ :: กองช่าง


 

นายกรมิษฐ์  ไชยขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

   

 

นายพรชัย  สืบเหล่างิ้ว
นายช่างโยธา

 
 

นายวิเชียร  ทุมมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

     

 

นายพินิตย์ วงศ์เทเวศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

 
 

นางวนิดา ทองสุพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

 

นายศราวุธ  ประสาร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
 

นายนัฐพงษ์  ปราบมนตรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 653