องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th
หัวข้อ :: กองคลัง


 

นางบุญยัง  จันทะมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

   

 

นางสาวอริสรา  ใจภักดิ์
นักวิชาการพัสดุ

 
 

นางปาริฉัตร  สืบเหล่างิ้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี

     

 

นางสาวณภัทชา ศักดิ์แสง
นักวิชาการพัสดุ

 
 

นางศิริวรรณ์  นามศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

     

 

นางสาวอัญธิกา  นรชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
 

นางสาวเจนจิรา  อุ่นจังหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

 

นางเอื้อมพร  คิดกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
 

นายบุญเนตร ทิณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

     

 

นางสาวดารารัตน์ เครือแวงมล
คนงานทั่วไป

 
 

นางสาวปานทอง  แสนวัง
คนงานทั่วไป

วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 707