องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562   1 พ.ย. 62 9
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562   1 พ.ย. 62 7
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562   1 พ.ย. 62 7
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562   1 พ.ย. 62 6
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562   1 พ.ย. 62 6
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562   1 พ.ย. 62 7
แผ่นพับแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์   30 ต.ค. 62 12
แผ่นพับแนะนำการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   30 ต.ค. 62 17
แผ่นพับแนะนำการชำระภาษี   30 ต.ค. 62 13
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   29 ต.ค. 62 18
คู่มือสำหรับประชาชนหนองแวง   18 ก.ค. 62 28
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร   29 ก.ย. 59 192
แบบขอยกเลิกการใช้น้ำประปา   29 ก.ย. 59 209
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   29 ก.ย. 59 185
แบบคำขอใช้น้ำประปา   29 ก.ย. 59 179
แบบฟอร์มขอข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   29 ก.ย. 59 205
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์   29 ก.ย. 59 457
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินและดำเนินงาน   29 ก.ย. 59 1244