E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๑๙๓๙ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 65
ซื้อผ้าประดับ ธง และอื่นๆ สำหรับใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.186-08 สายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 65
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง,บ้านดู่,บ้านฝาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 65
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน บ้านหนองยูง หมู่ที่ 7 สายข้างอู่วรรณไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน บ้านเขวา หมู่ที่ 10 สายข้างวัดบ้านเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางออกบ้านดงยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน บ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 สายทางออกบ้านฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บร 4591 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บร 4951 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 65
จ้างจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามโครงการจัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บร 4591 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อสำรองไว้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 65
ซื้อผ้าประดับ ธง และวัสดุอื่นๆ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุแอสฟัลท์สำเร็จรูป (ยางมะตอยชนิดบรรจุถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.186-08 สายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.186-08 สายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ค. 65
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะชำกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะชำกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
ซื้อโคมไฟถนนส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola Cell) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหนองแวง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดทำป้ายโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหนองแวง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.186-08 สายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุเพื่อเพาะชำกล้าไม้ สำหรับโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
ซื้อท่อ PVC ขนาด ๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะชำกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
ซื้อตู้เหล็กสูง บานเลื่อนทึบและเก้าอี้ทำงานแบบพนักพิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๒ บานเลื่อนทึบ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมและปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำระบบประปาหนองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มจ่ายสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 65