E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับปักแนวเขตที่สาธารณะดงหนองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อชุดตรวจโควิด ตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation) และ (Home Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อห้องน้ำสำเร็จรูป สำหรับใช้ในสถานที่พักคอย (บ้านพักประปาหนองเขียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่พักคอย ตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกตัวที่บ้าน (Community Isolation) และ (Home Isolation) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation) และ (Home Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้แยกกักตัวที่บ้าน ตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation) และ (Home Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้แยกกักตัวที่บ้าน ตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation) และ (Home Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้แยกกักตัวที่บ้าน ตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation) และ (Home Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านบัว หมู่ที่ 2 - บ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง องค์การบริหารสวนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านบัว หมู่ที่ 2 - บ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง องค์การบริหารสวนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้านสายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้านสายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านบัว หมู่ที่ 2 - บ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง องค์การบริหารสวนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้านสายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต กองสวัสดิการสังคม 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านบัว หมู่ที่ 2 - บ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง องค์การบริหารสวนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 31 ส.ค. 64
ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (น้ำยาฆ่าเชื้อ, ชุด PPE,เจลแอลกอฮอร์ ฯลฯ) ตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกตัวที่บ้าน (Community Isolation) และ (Home Isolation) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้านสายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 27 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation) และ (Home Isolation) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าประดับ สำหรับรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการส่งเสริมการเติมน้ำลงเก็บไว้ใต้ดินด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน กองส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
จ้างซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกสาย หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
ซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บานเลื่อนกระจกสูง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ สำหรับรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าประดับ สำหรับรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สาย รอ.ถ.๑๘๖-๐๘ บ้านแวง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๑ กม.ที่ ๔+๕๒๐ ถึง กม.ที่ ๔+๖๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สาย รอ.ถ.๑๘๖-๐๒ บ้านบัว หมู่ที่ ๒ - บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ กม.ที่ ๐+๕๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 64